White Arkitekter: med Mgruppen får vi en ledarskapsutbildning av hög kvalité efter våra behov

–Innan vi inledde samarbetet träffade vi en rad leverantörer, men Mgruppen var klart bäst både när det gällde att lyssna av våra behov och komma med egna tankar och lösningar för våra olika chefsgrupper. Nu har vi fått en partner som levererar ledarskapsutbildningar av hög kvalitet och skräddarsydd efter våra behov, fastslår Maria Aurell, HR-chef White Arkitekter. Många krav, skiftande roller, en bred verksamhet och ett omfattande teamarbete ställer höga krav på att vi har ett gott ledarskap och en effektiv kommunikation.

Det var 2007 som White Arkitekter i samarbete med Mgruppen startade upp chef och ledarskapsutbildning för organisationens chefer och ledare. Från företagsledning till kontors- och enhetschefer, gruppchefer och uppdragsledare. Hittills har närmare 200 chefer och ledare genomgått utbildningen.
White Arkitekter är ofta en av de tävlande när stora prestigeprojekt ska upphandlas och det är då som kraven på chefer, ledare och medarbetare är extra höga för att ligga i den kreativa frontlinjen. Dessutom gäller det att hålla ihop en spridd verksamhet med kontor runt om i Sverige och verksamhet i Danmark. Uppdragen är många och verksamheten innefattar allt från kontors- och bostadshus, inredning och design till stads- och landskapsplanering.

- Med chef och ledarskapsutbildningen har vi fått tydligare chefer, väl medvetna om ledarskapets betydelse för både nöjda kunder och medarbetare, bra prestationer och en god lönsamhet. I dag finns en gemensam syn på ledarskap och samma värderingar, som gett en positiv effekt på hela företaget. Tidigare var ledarskapet otydligt och inte lika prioriterat, berättar Maria Aurell.


Fokusområden i White Arkitekters chef och ledarprogram

  • situationsanpassat ledarskap
  • samspelet i gruppen
  • företagets värderingar
  • företagets påverkan
  • arbetsklimat
  • kommunikation
  • effektivitet.


- I ett kreativt företag som vårt där de flesta jobbar i team är ett öppet klimat en förutsättning för framgång och viktigt är att våra värderingar om ömsesidig respekt och ett gott samarbete är väl förankrade hos både chefer och medarbetare. Ledarskapsprogrammen är anpassade efter olika chefsgrupper. Men ett mål för all ledarträning är att nya kunskaper, erfarenheter och lärdomar ska resultera i konkret nytta för chefer och ledare i deras vardag.

Företagsledningen fördjupar sig i den egna ledarrollen och strategier för företagets verksamhet, medan ledarträningen för kontors- och enhetschefer handlar om både personalledning och styrning av verksamheten och allt från omvärldsbevakning till ekonomiska nyckeltal. Programmet för gruppchefer är helt inriktat på personalledning.

- Gruppcheferna har ett viktigt dagligt personalansvar och med en årlig uppföljning, ofta kring ett aktuellt tema, vill vi fylla på med ny kunskap och stärka deras nätverk med kollegor runt om i landet, säger Maria Aurell. Kontorscheferna har inte samma behov. De träffas regelbundet och har tät telefonkontakt för att diskutera aktuella verksamhetsfrågor.

Sedan 2008 deltar även Whites uppdragsledare, ansvariga arkitekter och specialister i ledarutbildningen, vilket berör runt 130 anställda.

- De har inget formellt chefsansvar, men de spelar en nyckelroll i det dagliga ledarskapsarbetet både i kontakterna med medarbetare och kunder, påtalar Maria Aurell.

Tydligaste resultaten

  • Vi har fått ett ökat intresse för ledarskapsfrågorna och i dag inser de flesta vikten av ett bra ledarskap och hur det positivt påverkar kunder, chefer, medarbetare och företagets lönsamhet.

  • Våra chefer och ledare har också fått ett vidgat nätverk, vilket har stor betydelse i en verksamhet med många kontor och ansvarsområden.

  • Vi förstår nu även vikten av tid för reflektion. Under ledarskapsträningen får deltagarna dagligen möjlighet att återkoppla och ställa sig frågor som; Vad har vi lärt oss? Hur kan vi använda våra nyvunna kunskaper i det dagliga arbetet och i vår ledarroll?