Ledarskap "The Volvo Way" för alla nya chefer

Med ledarskapsträning och nätverkande vill Volvokoncernen skapa förutsättningar för alla nya chefer att utvecklas och bli tydliga chefer/ledare med en helhetssyn på ledarskap.
–Mgruppen har kunnat möta våra krav när det gäller att både genomföra många program och tydliggöra chefens/ledarens skiftande roller och ansvar, säger Birgitta Tholden, programansvarig för Volvokoncernens ledarutvecklingsprogram för nya chefer.
–Att Mgruppen har erfarna konsulter med bakgrund som ledare/chefer, ett praktiskt verklighetsförankrat lärande och affärsfokus har haft stor betydelse för vårt val av utbildningspartner.
Alla nya chefer inom Volvokoncernen i Sverige genomgår det interna utvecklingsprogrammet The Take Off. Programmet handlar till stor del om ledarens roll som arbetsgivarrepresentant kopplat till arbetsrätt, arbetsmiljö och hälsa. Den avslutande delen Att Leda genomförs i samarbete med Mgruppen. Hittills har 600 chefer genomgått programmet.
Ledarutbildningens sikte är på det dubbla representantskapet och att lära cheferna att hantera rollen som både arbetsgivarrepresentant och ledare med olika ansvars- och kompetensområden.
–Vi vill ha trygga och modiga chefer, som är bra på att ge och ta emot feedback och kan driva utvecklingen av både medarbetare och organisation i syfte att uppnå uppställda mål och ett bra resultat, fastslår Birgitta Tholden.
Hur Volvokoncernens chefer och medarbetare bör uppträda internt och i kontakten med omvärlden manifesteras inom ramen för The Volvo Way. Nyckelord är energi, passion, respekt – för individen, öppenhet, dialog och engagemang.
Ledarutbildning utmärks av helhetssynen på ledarrollen. Teman och innehåll som löper genom programmet är; situationsanpassat ledarskap, företagskultur, ledarkompetenser, kommunikation, mångfald, målstyrning, återkoppling, förändring/change management, konflikthantering, reflektion och ledarfilosofi.
Programmet bygger på en upplevelse- och erfarenhetsbaserad inlärningsmetod enligt konceptet Action, reflection, learning. Mgruppens konsulter ger verktyg och teorier, som omsätts omväxlande under utbildningstillfällena och genom hemuppgifter mellan modulerna.
–Upplägget ger en varaktig inlärning och bidrar till ett tydligt och långsiktigt resultat, konstaterar Birgitta Tholden.
För att chefens chef ska vara delaktig och kunna ge ett aktivt stöd har chefen och chefens chef ett målsamtal inför programstarten och uppföljande samtal både under och efter programmet. Varje år genomförs åtta till tio program och en uppföljningsdag vår och höst då närmare 100 chefer som har genomgått programmet samlas kring ett aktuellt tema och uppmuntras till fortsatt nätverksbyggande.

Vilka är största fördelarna med den skräddarsydda ledarutbildningen?

–Att vi bygger en gemensam plattform, som får alla att dra åt samma håll. En öppen dialog om vad vår kultur och våra värderingar står för och kontinuerlig reflektion blir både ett redskap för att hantera vardagen och ett lärande för fortsatt utveckling.
–Vi får chefer som är trygga i sin ledarroll. Deltagarna får verktyg, insikter och kunskaper att ta med sig hem och nya värdefulla kontakter internt.
Ledarprogrammet signalerar också tydligt att chefs/ledarrollen är viktig och att Volvokoncernen har förväntningar på ”dig som chef/ledare” och att vi vill ha motiverade chefer med mod att möta medarbetare med olika bakgrund, drivkraft och engagemang.

Och viktigaste lärdomarna?

–För många blir det en aha-upplevelse att ett tydligt ledarskap till stor del handlar om att situationsanpassa sitt ledarskap utifrån medarbetarnas skiftande uppdrag, kompetens och erfarenhet samtidigt som man ska företräda företaget och ledningen.

Hur vill du beskriva Mgruppen som samarbetspartner?

–Mgruppen har engagerade och kunniga konsulter och har från första kontakten varit en mycket lyhörd och professionell partner.