Ledarutveckling för kansliledningen

Ständiga förändringar på arbetsmarknaden och nya krav och behov krävde anpassning och utveckling av både ledning och organisation.
–En stor ledningsgrupp, flera nya ledamöter och krav på en mer effektiv, nutidsenlig och framtidsinriktad organisation fick oss att se över ledarskap och arbetsformer, fastslår Torbjörn Bredin, kanslichef.
I kansliledningen ingår 14 ledamöter, varav sju är chefer för de regionala kontoren och sju centrala befattningshavare, däribland kommunikationschef, administrativ chef och förhandlingschef.
Valet av Mgruppen som utbildningspartner var inget svårt beslut, enligt Torbjörn Bredin.
–Mgruppen hade både det mest prisvärda alternativet och mest attraktiva upplägget.
Med ledarutbildningen ville man skapa ett mer kreativt ledarskap, effektivare arbetsformer och en organisation bättre anpassad efter alla medlemmars behov.
–Fackförbund är ofta duktiga på att hjälpa dem som har råkat illa ut och till exempel har hamnat i konflikt med sin chef. Men det gäller att även kunna erbjuda övriga 95 procent av medlemmarna något. Det kan till exempel gälla råd om hur de kan förbättra sina karriärmöjligheter och utvecklas i sin yrkes- och eller chefsroll.
Förbundets framtidssatsning krävde att man trimmade både kansliledningen som grupp och enskilda ledamöters ledningskompetens.
Ledarutbildningen inleddes 2009 och var utspridd över ett år och ägde rum vid nio kurstillfällen och bedrevs i huvudsak i internatform. Kurserna omfattade allt från självstudier i ledarskap, individuella feedbacksamtal, träning i grupp och föreläsningar av företrädare för näringsliv/högskola och kursledare.

Inför kursstarten hade Mgruppens kursledare ett samtal med varje ledamot för att identifiera behovet av individuell ledarutveckling, vilket var angeläget på grund av chefernas skiftande erfarenheter av ledarskap och ledarrollen. Ledamöterna fick också genomgå personlighetstester för att kartlägga deras ledaregenskaper.
Torbjörn Bredin anser inte att det ställs speciella krav på fackliga ledare.
–Allt ledarskap handlar om att leda och inspirera människor. Men i en idéburen organisation handlar det inte bara om att leda anställda, utan också om att engagera alla förtroendevalda, som arbetar med fackliga frågor även på sin fritid.

Vad blev resultatet av utbildningen?

–Alla har blivit tryggare i sin ledarroll och proffsigare i sin ledarutövning och samtliga i ledningsgruppen har i dag ett gemensamt ansvar för alla beslut, oavsett
om de rör nationella eller regionala frågor eller en enskild verksamhet.
–Effektivare mötesformer med beslutslista är en annan följd av ledarprogrammet. Eftersom det är en stor ledningsgrupp har mötesformen stor betydelse för ett effektivt ledningsarbete.
–Ledningsstilen har också påverkats och vi har fått en ökad tillit till varandra och är mer beredda att fördela arbetet i gruppen.
I dag har vi även avsatt tid för coaching vid varje ledningsmöte, då vi i mindre grupper ventilerar olika frågor och problem och stöttar varandra till exempel inför ett svårt samtal.

Vilka var främsta fördelarna?

–Att utbildningen resulterade i ett gemensamt ledningsansvar för hela verksamheten och att den hela tiden kopplades till vår egen verklighet och konkreta situationer, krav, behov och mål.
–Efter en föreläsning om hur man bäst leder människor vid förändring fick vi till exempel frågor om vilka förändringar vi stod inför och hur vi bäst skulle kunna tackla dessa.

Viktigaste lärdomarna?

–Att ett bra och effektivt ledarskap handlar om kontinuerlig utveckling och att förändring är ett permanent tillstånd, som det gäller att anpassa sig efter- och att om en ledningsgrupp ska utvecklas måste även varje ledamot utvecklas.

Motsvarade utbildningen era förväntningar?

–Absolut. Vi märkte snabbt ett resultat, vilket var viktigt då vi befinner oss i en stark utvecklings- och förändringsfas.

Hur vill du beskriva Mgruppen som utbildningspartner?

–Oerhört proffsig med stor verklighetsförankring.