Nordisk ledarskapsutbildning för alla chefer och nivåer inom  koncernen

GODA REFERENSER, en samstämmig syn på ledarskap och ett stort förtroende gjorde att Moelvens val av samarbetspartner föll på Mgruppen, berättar Charlotte Larsson, HR-chef, Moelven.
–Tillsammans har vi lyckats säkra en hög kvalitet i utbildningen och en effektiv och kontinuerlig dialog och feedback.

Moelven verkar i en konkurrensutsatt och konjunkturkänslig bransch och drabbades som många andra av finanskrisen. Men oavsett om det är upp- eller nedgång ger Moelven inte avkall på sin ledarutbildning. Den ses som viktig för tillväxt och ett innovativt klimat och en förutsättning för att attrahera duktiga medarbetare.
–Utan bra ledare och ett gott samarbete internt riskerar vi att bli överkörda av våra konkurrenter, fastslår Charlotte Larsson.
För att kunna hävda oss på en tuff marknad behöver vi chefer och medarbetare som är motiverade, förändringsvilliga, kompetenta och effektiva.

Fler än 200 chefer har sedan 2007 genomgått Mgruppens skräddarsydda utbildning för chefer inom Moelvens närmare 50 bolag. Det är ett gemensamt träningsprogram för chefer på alla nivåer; med koncernledning, VD:ar, ekonomichefer, marknadschefer, produktionschefer, logistikchefer och produktionsledare. Även talanger inom företaget som ses som tänkbara framtida chefer och ledare deltar.

Ett viktigt mål är en tydlig kommunikation mellan medarbetare, kollegor och chefer och det coachande och situationsanpassade ledarskapet går som en röd tråd genom hela ledarprogrammet.
–Med en ledarutbildning lika för alla chefer kan vi skapa en gemensam värdegrund och syn på ledarskap, även om vi har verksamhet i länder med olika kulturer och en rad självständiga bolag, påtalar Charlotte Larsson.
–Cheferna får även tillgång till ett brett nätverk inom hela koncernen. Att ha en attraktiv chefsutbildning är också värdefullt vid rekrytering. För många, inte minst dagens unga, har utvecklingsmöjligheterna internt stor betydelse för valet av arbetsgivare.

Ledarskapsträningen inleds med Ledarskap i Moelven, som handlar om Moelvens visioner, värderingar och förväntningar på chefer och ledare, men också situationsanpassat ledarskap, medarbetarattityder och dess inverkan på företagets lönsamhet. Tydligt ledarskap, mod, personlig utveckling, kommunikation och konflikthantering är viktiga delar i ledarutvecklingsprogrammet. Deltagarna har stora möjligheter att påverka innehållet. Flertalet av de många praktiska övningarna, som oftast sker i grupp, är relaterade till chefernas egna vardagsupplevelser och utvecklingsbehov. Deltagarna får bland annat delta i realistiska möten för att med hjälp av skådespelare träna sig att hantera samtal med svårt innehåll. Varje deltagare dokumenterar reflektioner och lärdomar i sin träningsdagbok.

Har Mgruppen uppfyllt era förväntningar?

–Ja, absolut. Vi är jättenöjda. Mgruppens kursledare är väldigt lyhörda, erfarna och kompetenta och mycket bra på att hela tiden följa upp och återkoppla.

Hur vill du sammanfatta främsta nyttan med
ledarträningen?

–Vi har framförallt fått chefer som är tryggare i sin ledarroll, vilket är särskilt viktigt i en konjunkturkänslig bransch och vid lågkonjunktur. Vi har också fått en samsyn på ledarskap och ett ledarskap som är tydligt för alla och blivit en mer attraktiv arbetsgivare.

–Många chefer har även fått ett personligt kontaktnät inom våra bolag runt om i Skandinavien. Vi har fått en bättre dialog internt mellan kollegor, medarbetare och chefer och fler öppna goda kommunikatörer, som kan motivera, stötta och engagera.

–Ledarträningen är också en chans för våra ledare ett komma ifrån det dagliga och tänka mer på själva ledarrollen. De jobbar intensivt och är oftast koncentrerade på verksamheten och frågor som rör lönsamhet och tillväxt och har sällan tid att tänka på sin egen utveckling som chef och ledare.