Mätbara effekter av ledarutveckling

Chefs- och ledarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring. Det räcker inte att enbart skapa nya perspektiv, förståelse och ny kunskap. Det väsentliga är hur det påverkar deltagarna att bli än bättre i att utöva sitt arbete och sin ledarroll och därmed bidra positivt till att uppfylla företagets mål. Att enbart mäta deltagarnas upplevelse av våra utbildningar är inte tillräckligt.

Forskningen har visat att verksamhetens effektivitet och framgång har en tydlig koppling till det ledarskap som utövas. I ett unikt samarbete mellan Mgruppen och en ledande partner (Netsurvey), specialiserad på att mäta kopplingar mellan medarbetarattityder, har samband mellan lönsamhet och ledarskap kunnat kartläggas. Efter över 20 års forskning har de 12 viktigaste faktorerna och beteendena hos en ledare för organisationens framgång och utveckling kunnat identifieras. Dessa är:

Att som ledare bli medveten om den direkta kopplingen mellan ledarskap och verksamhetens effektivitet är en insikt som möjliggör nya perspektiv på den egna rollen som chef.

Genom att genomföra 360-graders undersökningar inför en utbildning och sedan  följa upp dessa i en nästa fas efter 6–9 månader, blir det möjligt att kartlägga förändringar i ledarnas beteende  vilket sedan integreras med den lönsamhetspåverkan som forskningen inom området påvisat. Därmed blir det möjligt att visa sambanden mellan utvecklingsarbetet under programmet, ledarens beteende och de ekonomiska konsekvenser som kan härledas utifrån detta.

Genom forskningen, kartläggningarna (360-graders undersökningar) och uppföljningsprocessen blir det möjligt att kartlägga och synliggöra positiva effekter, både för ledarna själva, för kollegor och inte minst påvisa den avkastning investeringen i utbildningen genererar.