Mgruppen som samarbetspartner

Idag är den enda hållbara fördelen förmågan att ständigt vidareutvecklas. Alla är vi utsatta för konkurrens – på såväl produkt-/tjänstemarknader som på talangsidan. Detta ställer höga krav på företag och organisationer rent generellt, och i synnerhet på de som leder dem. Vi på Mgruppen är övertygade om att vinnarna förändras innan det behövs. För att stödja er utveckling erbjuder vi ett unikt koncept även kring företagsanpassade uppdrag.

Mgruppens kompetens täcker tre huvudsakliga områden – att leda sig själv, att leda andra och att leda verksamhet. Vi har också lång erfarenhet av att utveckla allt från icke-chefer till den högsta ledningen. Bredden är vår styrka då även mer riktade uppdrag kan sättas in i sitt relevanta sammanhang. Du blir bättre på att leda andra om du förstår dig själv. Budskap från ledningen måste skapa engagemang långt ut i organisationen för att vara effektiva. Förståelse för den ”andra sidan av myntet” ökar lönsamheten på utvecklingsinvesteringar. Vår kompetenskarta på uppslaget intill, med ett urval av de byggstenar vi använder när vi designar företagsanpassade uppdrag med våra kunder, ger en uppfattning om var vår dialog skulle kunna starta.

Mgruppen utvecklar kunderna och deras affärer med två huvudsakliga typer av program. Vi sätter antingen personer eller problem/möjligheter i utbildning. Den första typen av insatser handlar i allmänhet om att lyfta en viss personalkategori till nästa nivå. Exempel på denna typ av interna kurser är t ex; ”trainee program”, nyblivna chefer, talang program, projektledarprogram, etc. Den andra typen av insatser gränsar till processkonsultation. På basis av de problem och utmaningar som er organisation står inför just nu så designar vi gemensamt ett program. Här får berörda personer aktivt arbeta med att ta fram de mål och medel som behövs för att gå från löfte till lönsamhet. Exempel på insatser där våra kunder tagit fram underlag för att lyckas med implementeringen inkluderar exempelvis; produktlanseringar, genomgripande omorganisationer, personalneddragningar, internationaliseringprocesser, värderingsförändringar, från teknikorienterad till kundnära, etc.

Vi är övertygade om förmågan att maximera nyttan med företagsanpassade ledarutvecklingsprogram handlar om att ta till sig och använda två grundläggande principer. För det första skall programmet vara praktiskt relevant, med utgångspunkt i er strategi, mål, värderingar, kultur, etc. Vi har här möjligheter att arbeta direkt med deltagarnas verklighet. Alla de personer från Mgruppens sida som medverkar får därför ett utbildningsmaterial som syftar till att ge dem en ökad förståelse för var organisationen och deltagarna står just nu. För det andra är målet att röra sig bortom att enbart öka de enskilda individernas kunskap. En bonus med att arbeta företagsanpassat är att vi även kan bidra till att skapa så kallad ”tyst kunskap” mellan deltagarna och stärka organisationens sociala nätverk. Detta skapar resultat som är svårare för konkurrenterna att kopiera samtidigt som deltagarnas band till den egna organisationen blir starkare. Vår pedagogik tar därför utgångspunkt i behovet av dialog och erfarenhetsutbyte.