Referenser

Mgruppen hjälper företag och organisationer att ta fram och genomföra företagsanpassade ledarutvecklingsprogram på alla nivåer. Programmen kan bestå av delar från våra öppna utbildningar eller vara helt företagsanpassade. Ett vanligt upplägg är att vi arbetar parallellt med flera nivåer i organisationen, från ledningsgrupp till första linjens chefer. Mgruppen genomför också skräddarsydd ledarutveckling för icke-chefer.

Exempel på några uppdrag vi arbetat med under senare tid.

 • Grundläggande chefsprogram för nya chefer.
 • Ledarutvecklingsprogram för erfarna chefer.
 • Att skapa samsyn kring ledarrollen.
 • Säljträning för icke-säljare
 • Träna ledare i ett gemensamt ledarverktyg
 • (t ex SLII®, MBTI , Coaching, Change Management etc.).
 • Att få chefer att leda och utveckla sin enhet mot satta mål.
 • Att stödja chefer att använda vision, strategier,
 • och värderingar som styrmedel.
 • Att skapa energi i säljgruppen
 • Att skapa en gemensam projektkultur samt utveckla
 • och träna projektledare och projektmedarbetare.
 • Ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer i koncernen.
 • Utveckla det personliga ledarskapet i linje med
 • visioner och värderingar.
 • Skapa en gemensam projektkultur och träna
 • projektledare och projektmedarbetare.

Ytterligare exempel på företagsanpassade uppdrag som Mgruppen har stor erfarenhet av att genomföra:

 

LEDNINGSGRUPPUTVECKLING

För att skapa en effektiv ledningsgrupp behöver gruppen sätta av tid för utveckling. Att utveckla ledningsteamet handlar om att de gemensamma målen och uppgiften blir tydlig för alla,att ledarskapet blir stimulerande och att gruppen skapar en väl fungerande process för hur man arbetar tillsammans. I en välfungerande ledningsgrupp känner alla varandra väl och har förtroende för varandras kompetens. En effektiv ledningsgrupp samverkar, hanterar eventuella motsättningar och fattar beslut för att uppnå gemensam framgång. Alla är engagerade i helheten och har förståelse för varandras verksamheter. Med strategiska dialoger tar gruppen ansvar för övergripande utmaningar. Behöver ni arbeta med att bli mer effektiva och tydliga i ert samarbete? Är ledningsgruppen ny? Mgruppen har lång erfarenhet av att arbeta med stöd och utveckling av ledningsgrupper.

 

TALANGPROGRAM

De mest framgångsrika organisationerna ser till att utveckla och behålla sina unga talanger och blir långsiktigt konkurrenskraftiga i sina respektive branscher. Att arbeta strukturerat med unga medarbetares utveckling i ett ”talangprogram” kräver att ledning och HR har tänkt igenom vad man vill med programmet. Det är viktigt att vara tydlig i kommunikationen till både deltagarna och övriga medarbetare när det gäller syftet med programmet. Att välja ut en grupp som man vill satsa extra på innebär inte per automatik att de som ingår i programmet har en speciell ”gräddfil” till toppositionerna i företaget. Mgruppen har erfarenhet av att skräddarsy utvecklingsprogram för framtida ledare och talanger samt att genomföra hela eller delar i talang- och traineeprogram.

 

TEAMBUILDING

Att utveckla den egna arbetsgruppen handlar om att lära känna och förstå varandra i yrkesrollen, bli klara med syfte, mål och spelregler inom arbetsgruppen, utforma gemensamma arbetsformer och rutiner samt utveckla ett fungerande samarbetsklimat där roller, kompetens och förtroendet sinsemellan byggs upp. Mgruppen arbetar med utveckling av team, att stärka samarbetet och skapa effektiva arbetsgrupper. Exempel på uppdrag kan vara grupputveckling med chef och medarbetare på en avdelning, företagsanpassade aktiviteter för arbetsgrupper som vill stärka sig i ett coachande förhållningssätt, feedback mm.

 

VERKSAMHETSUTVECKLING

 • Mgruppen genomför förstudier, stöd i förändringsprocesser och affärsutveckling. Det kan handla om:
 • Utvecklingsinsatser för HR-funktionen.
 • Stöd till affärsutveckling genom utvecklingsprogram med fokus på affär och ledarskap.
 • Förstudier inför förändringar eller utvecklingsinsatser.
 • Utvecklingsarbete för att stärka samarbetet mellan olika enheter.
 • Att fungera som neutralt bollplank/coach.

 

WORK-SHOP

Behöver er organisation arbeta med era värderingar under en dag? Står ni inför ett förändringsarbete och behöver inspiration och verktyg för detta? En workshop kan vara en bra start. Det kan också vara en föreläsning eller seminarium i ett aktuellt ämne en lunch, eftermiddag eller kväll.

Helen Lagergren, VD Kandidata - Om Mgruppens Executive MBA

- Executive Master of Leadership & Management är nog den bästa utbildning jag någonsin gått. Det är inte enbart är en utbildning utan även ett nätverk. Många drivna och hängivna ledare är, medvetet eller omedvetet, praktiskt taget utsvultna på att få dela erfarenheter med andra. Oavsett bransch, privat eller offentlig verksamhet är det ledarskapet som för oss samman. Vi delar verkligen viljan att vilja ta del av nya rön, möta inspirerande föreläsare, reflektera, jobba ihop med uppgifter och projekt, skratta, utbyta stöd i situationer vi står i och resa ihop.

Ännu bättre blev det när jag kunde möta allt detta både som individ och som del av en grupp. Är du eller vill du bli framtidens framgångsrika ledare så innehåller programmet alla moment för det.

- Executive Master of Strategy - Det sägs att den mest framgångsrika ledaren är den som fattar de mest framgångsrika besluten. Och det mest framgångsrika företag är det företag som fattar de mest framgångsrika besluten. Givetvis är det många komponenter i ett beslutsfattande, både kunskapsmässiga kompetenser och emotionella förmågor ska verka sida vid sida.

I Executive Master of Strategy programmet fick jag med mig massor av strategilösningar och teorier som gäller nu och som är fullt möjliga att göra till konkreta actions oavsett det gäller distribution av varor och tjänster, organisatoriska frågor kring detta eller rent av smarta lösningar att få ut sina egna idéer i. Jag fick med mig mycket, och som vanligt med Mgruppens utbildningar är nätverkandet i världsklass, föreläsningarna på absolut toppnivå och möjligheter till reflekterande, både ensam och i grupp extremt givande.