januari 2018

HR är ovärderliga i ledningsgruppen

Trots att vi nu är inne på år 2018 hör det fortfarande till vanligheterna att HRs inflytande är för lågt eller att stolen i värsta fall är tom. Merparten undersökningar visar på tydliga fördelar med deras kompetens för att stärka affären. Nedan följer fem konkreta exempel.

Medarbetarna
En framgångsrik organisation inser att personalen på riktigt är den viktigaste resursen. HR har kompetensen om hur människor påverkas vid förändring och behöver finnas med för att lyfta dessa perspektiv i samband med strategiska ledningsbesluten.


Kompetensutveckling

Organisationer som vill finnas med även i framtiden satsar på att utveckla sina medarbetare och HR har en viktig roll i denna satsning. Dom har erfarenhet och kunskap om hur man säkerställer att satsningen ger önskat resultat.


Ledarskapet

En avgörande kompetens för merparten av alla organisationer stavas ledarskap. Det är ledarskapet som avgör organisationens förmåga att tackla motgångar och ta sig framåt. Ofta har HR ansvaret för att säkerställa organisationens tillgång till kompetenta ledare på såväl kort som lång sikt, vilket har en stark koppling till företagets övergripande mål och strategier.


Värderingar

HR är den funktion i organisationen som har bäst insyn i personalens engagemang och motivation. De är också den funktion som har kompetens kring hur den kan utvecklas. Summan av både kultur och värderingar visar sig i medarbetarnas bidrag till verksamhetens utveckling genom driv och nya idéer. Här bidrar HR till att organisationen skapar arbetssätt som håller kultur och värderingar levande.   


Förändringar
Vi lever i en värld av konstant förändring i jakten på konkurrensfördel och lönsamhet - alla organisationer måste utvecklas. HR besitter kompetensen för att de förändringsarbeten som genomförs ska implementeras på bästa sätt.   

 

Du som arbetar med HR-frågor har större möjligheter än någonsin att bidra med innovativa analyser och slutsatser för att stärka organisationens effektivitet och utvecklingsförmåga. Fler och fler organisationer förstår vikten av HRs medverkan i affärsfrågor.

Vårt bidrag för att stärka HRs position är genom Executive MBA programmet Master of Human Resources, som utgår från HR-funktionens betydelsefulla och strategiska roll.